محصولات فامیلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی فامیلا

عدس 900 گرمی فامیلا

لپه 900 گرمی فامیلا

لوبیا چیتی 900 گرمی فامیلا

لوبیا سفید 900 گرمی فامیلا

نخود 900 گرمی فامیلا

لوبیا قرمز 900 گرمی فامیلا

نخود لوبیا 700 گرمی فامیلا

نخود 700 گرمی فامیلا

لیمو عمانی 700 گرمی فامیلا

لوبیا قرمز 700 گرمی فامیلا

لپه 700 گرمی فامیلا

لوبیا چیتی 700 گرمی فامیلا

عدس 700 گرمی فامیلا

لوبیا چشم بلبلی 700 گرمی فامیلا

ماش 250 گرمی فامیلا

لپه ۹۰۰ گرمی فامیلا

لپه ۹۰۰ گرمی فامیلا

آلو بخارا فامیلا

آلو بخارا فامیلا

کشمش فامیلا

کشمش فامیلا

لیمو عمانی فامیلا

لیمو عمانی فامیلا

عدس ۹۰۰ گرمي فاميلا

عدس ۹۰۰ گرمي فاميلا

نخود ۹۰۰ گرمی فامیلا

نخود ۹۰۰ گرمی فامیلا

لوبیا چیتی ایرانی ۹۰۰ گرمی فامیلا

لوبیا چیتی ایرانی ۹۰۰ گرمی فامیلا

لوبیا چشم بلبلی ۹۰۰ گرمی فامیلا

لوبیا چشم بلبلی ۹۰۰ گرمی فامیلا

لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی فامیلا

لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی فامیلا

لوبیا قرمز ۹۰۰ گرمی فامیلا

لوبیا قرمز ۹۰۰ گرمی فامیلا