محصولات سانتین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خرمای مضافتی 500 و 700 گرمی سانتین

خرما 10 کیلوگرمی سانتین

کشمش 10 کیلوگرمی سانتین

آلو قطره طلا 4.5 و 5 کیلوگرمی سانتین

برگه زردآلو 5 کیلوگرمی سانتین