محصولات آذوقه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لیمو عمانی 900 گرمی آذوقه

سویا 250 گرمی آذوقه

مویز آذوقه

کنجد آذوقه

کشمش آذوقه

قیسی آذوقه

ذرت آذوقه

آلو سانتریزه آذوقه

آلو بخارا آذوقه

آلبالو خشکه آذوقه

نخود 900 گرمی آذوقه

مخلوط نخود و لوبیا 900 گرمی آذوقه

ماش 900 گرمی آذوقه

لوبیا قرمز 900 گرمی آذوقه

لوبیا سفید 900 گرمی آذوقه

لوبیا چیتی 900 گرمی آذوقه

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی آذوقه

لپه باقلا 900 گرمی آذوقه

لپه 900 گرمی آذوقه

عدس ریز 900 گرمی آذوقه

عدس 900 گرمی آذوقه

دال عدس 900 گرم آذوقه

گندم پوست کنده 900 گرمی آذوقه

جو پوست کنده 900 گرمی آذوقه

جو پرک 900 گرمی آذوقه

بلغور گندم 900 گرمی آذوقه

بلغور جو 900 گرمی آذوقه